Avifauna

Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus)

 

Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus)